• ..Handgemaakte Cadeaus..
  • ..Gratis Verzending Vanaf €50..
  • ..Naar Wens Samengesteld..
  • ..Voor Elk Gewenst Budget..
  • ..Gratis Verzending vanaf €50..

Privacybeleid Klarna

 

 

 

Het is belangrijk voor ons dat je je beschermd voelt als je met Klarna betaalt of gebruik maakt van een van onze andere diensten. Daarom verstrekken we in deze privacyverklaring alle informatie over de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken. 

 

 

 

Gemakshalve hebben we deze verklaring in verschillende rubrieken onderverdeeld, zo vind je meteen wat je zoekt. Om rechtstreeks naar een rubriek te gaan, klik je gewoon op een van de hierna volgende opties.

 

 

 

Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

 

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

 

Welke persoonsgegevens verwerken we, voor welk doel en op welke wettelijke grondslag?

 

Hoe kun je je toestemming weer intrekken?

 

Profilering door Klarna en geautomatiseerde besluitvorming

 

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

 

Waar verwerken wij je persoonsgegevens?

 

Hoe lang bewaren wij je persoonlijke gegevens?

 

Hoe gebruiken we cookies en soortgelijke tracking-technologieën?

 

Updates van deze Privacy verklaring.

 

Klarna's contactgegevens

 

 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

 

 

 

Klarna Bank AB (publ) is geregistreerd in het Zweedse Handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met hoofdkantoor in Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna, "wij", "ons"). Klarna Bank AB is de gegevensbeheerder in overeenstemming met de EU-General Data Protection Regulation "GDPR", wat staat voor Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming "AVG". Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met ons team gegevensbescherming door te schrijven naar dataprotectie@klarna.nl.

 

2. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

 

 

 

Recht op informatie. Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring, door informatie te publiceren op onze website en door je vragen te beantwoorden.

 

Recht op inzage van je gegevens. Je kan een kopij van je persoonsgegevens opvragen als je wil weten welke informatie wij over je hebben. 

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Je kan een kopij opvragen in een machine-leesbaar formaat, van de persoonsgegevens die wij gebruiken voor het maken van een overeenkomst met je, of op basis van je toestemming. 

 

Recht op rechtzetting. Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige informatie over jezelf te corrigeren of aan te vullen.

 

Recht om je gegevens te laten wissen. Je hebt het recht te vragen om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit geldt voor informatie die niet langer nodig is voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk is verzameld, of waarvoor je je toestemming intrekt. Het is wel belangrijk om te weten dat je recht om je gegevens te laten wissen niet absoluut is. Klarna is namelijk verplicht om bepaalde informatie te bewaren, zelfs als je ons vraagt deze te wissen. Deze verplichtingen tot het bewaren van informatie worden meer in detail beschreven in de punten 4 en 9. Het is wettelijk bepaald dat bepaalde informatie niet onmiddellijk gewist mag worden.

 

Recht om verwerking te beperken. Als je van mening bent dat je gegevens onjuist zijn, dat onze verwerking onwettig is of dat wij de informatie niet nodig hebben voor een specifiek doel, kan je ons vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je kan ook een beperking vragen in afwachting van onze evaluatie om na te gaan of ons belang om jouw gegevens te verwerken opweegt tegen jouw recht om deze gegevens niet te laten verwerken.

 

Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen onze verwerking. Je kan bezwaar maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR), verwijzend naar je persoonlijke omstandigheden. Bovendien kan je altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

Recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit dat aanzienlijke gevolgen heeft voor je. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen een door Klarna genomen geautomatiseerde beslissing als dit besluit rechtsgevolgen heeft of een besluit vormt dat aanzienlijke gevolgen heeft voor je. Zie in punt 6 hoe Klarna gebruik maakt van geautomatiseerde besluiten.

 

Recht om je toestemming in te trekken. Zoals beschreven in punt 5 heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken ingeval wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je impliciete of expliciete toestemming. Dit betekent dan dat we de verwerking staken, maar dit heeft geen gevolgen voor de verwerkingen die al zijn uitgevoerd.

 

Recht om een klacht in te dienen. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Integritetsskyddsmyndigheten, de Zweedse toezichthoudende autoriteit voor Klarna's verwerking van persoonsgegevens. Je kan Integritetsskyddsmyndigheten bereiken via de volgende link.

 

 

 

Als je een of meer van je rechten wil uitoefenen, kan je dit doen door een e-mail te sturen naar dataprotectie@klarna.nl met specifieke vermelding over welke rechten het gaat. Je kan ook via onze homepage om inzage te vragen in je persoonlijke gegevens, of om deze te laten verwijderen. Voor andere vragen kan je de contactinformatie in punt 12 raadplegen.

 

Instellingen in de Klarna App: In deze Klarna App geeft Klarna je de mogelijkheid om je voorkeuren voor bepaalde diensten aan te passen, zoals lopende mededelingen of het automatisch invullen van je informatie bij aankoop. Wij zullen je keuzes altijd respecteren.

 

 

 

3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

 

 

 

In dit deel beschrijven wij de categorieën persoonsgegevens die wij gebruiken. In punt 4 beschrijven wij de doeleinden van de verwerking van deze categorieën persoonsgegevens, d.w.z. hoe de gegevens worden gebruikt.

 

Contact- en identificatiegegevens - Naam, geboortedatum, socialezekerheidsnummer, titel, beroep, geslacht, facturerings- en leveringsadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, nationaliteit, leeftijd, inkomensgegevens, geluidsopnamen, je foto's en video-opnamen, je identiteitskaart enz.

 

Informatie over goederen/diensten - Gegevens over de goederen/diensten die je hebt gekocht of besteld, zoals het soort artikel of het volgnummer van de levering. 

 

Informatie over je financiële draagkracht - Informatie over bv. je inkomen, eventuele kredieten, een negatieve betalingsgeschiedenis en eerdere kredietgoedkeuringen.

 

Betalingsinformatie - Krediet- en debetkaartgegevens (kaartnummer, vervaldatum en CVV-code), bankrekeningnummer, naam van de bank.

 

Informatie over je gebruik van Klarna's diensten - Welke service(s) en welke verschillende functies heb je gebruikt in deze diensten en hoe heb je ze gebruikt. Dit omvat informatie over openstaande en eerdere schulden, je terugbetalingsgeschiedenis en je persoonlijke voorkeuren.

 

Technische informatie gegenereerd door je gebruik van Klarna's diensten - Technische gegevens zoals responstijd voor webpagina's, downloadfouten, datum en tijd waarop je de dienst hebt gebruikt. 

 

Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna - Geregistreerde telefoongesprekken, chatgesprekken en e-mailcorrespondentie.

 

Je contacten met de winkels die je frequenteert - Informatie over je interactie met winkels, bv. of je de koopwaar hebt ontvangen en welk soort winkel je frequenteert. 

 

Apparaatinformatie - IP-adres, taalinstellingen, browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform, schermresolutie en soortgelijke informatie over de instellingen van je toestel. 

 

Informatie uit externe PEP- en sanctielijsten - Sanctielijsten en lijsten van politiek prominente personen ("PEP") bevatten informatie zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of functie, en de reden waarom de persoon op de betrokken lijst staat.

 

Gevoelige persoonsgegevens - Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens over godsdienstige overtuiging, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakbond, alsook gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid

 

Service-specifieke persoonsgegevens - In het kader van onze dienstverlening via de Klarna App gebruiken wij aanvullende persoonsgegevens die niet onder de hierna genoemde categorieën vallen: Klarna's spaar- en betaalrekeningen, Email Connect, Persoonlijke Financiën en inschrijvingen voor evenementen. Informatie over elke dienst:

 

De Klarna App: Alle inhoud die je oplaadt op je app (zoals foto's of ontvangstbewijzen), locatiegegevens, info over hoe je browser te gebruiken en welke websites je bezoekt;

 

Klarna's spaar- en betaalrekeningen: Informatie over je inkomende en uitgaande geldtransacties. Klarna zal voor deze dienst ook gegevens over derden (zoals begunstigden of betalers) verwerken;

 

Email Connect: Informatie van je gelieerde e-mailaccount die we doorgeven aan de Klarna App; het gaat hier over je gedane aankopen, product-, prijs- en hoeveelheidsinformatie, trackingnummers van leveringen en informatie over winkels;

 

Persoonlijke financiën: Informatie van je andere bankrekeningen en andere soorten rekeningen (zoals kaartrekeningen) die je aan de dienst wil koppelen, alsmede informatie zoals rekeningnummer, bank, eerdere transacties van je gekoppelde rekeningen, saldi en tegoeden; en

 

Registratie van evenementen via sociale media: Informatie over je profiel van je sociale media-account en bedrijfsinformatie zoals de naam, het adres en het type bedrijf van je werkgever.

 

Gedetailleerde informatie over de relevante persoonsgegevens voor elke dienst is ook te vinden in de voorwaarden die wij hier hebben opgesomd.

 

 

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken we, voor welk doel en op welke wettelijke grondslag?

 

 

 

Om het je gemakkelijker te maken, hebben wij in de onderstaande tabellen beschreven waarvoor wij je persoonsgegevens zullen gebruiken (het doel) en welke categorieën persoonsgegevens wij daarvoor gebruiken. In punt 3 zie je welke gegevenspunten tot elke categorie persoonsgegevens behoren. In de tabellen beschrijven we ook onze "rechtsgrondslag", nl. welke wettelijke rechten we hebben om gegevens over je te verwerken op grond van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de GDPR. In de tabellen wordt ook beschreven wanneer Klarna stopt met het gebruik van de persoonsgegevens specifiek voor elk doel. Tenslotte beschrijven we of het gegevens zijn die we van jou ontvangen, of dat het gegevens zijn die Klarna van een andere bron ontvangt. Ingeval we gegevens uit een andere bron ontvangen, wordt die bron tussen haakjes vermeld.

 

 

 

4.1 Hieronder staan de doeleinden waarvoor Klarna altijd je persoonlijke gegevens gebruikt, ongeacht de dienst die je gebruikt.

 

 

 

Doel van de verwerking - wat we doen en waarom

 

Categorieën van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over wat elke categorie inhoudt.

 

Rechtsgrondslag voor verwerking volgens de GDPR.

 

Wanneer het doel eindigt (zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist)

 

Om de interactie met jou als klant te beheren zoals overeengekomen, en dit voor elke dienst waarvan je gebruik maakt. Dit omvat het creëren en toesturen van informatie in elektronisch formaat (geen marketing).

 

Van jou:

 

Contact- en identificatiegegevens.

 

Betalingsinformatie.

 

Gevoelige persoonlijke gegevens. 

 

 

 

Van andere bronnen:

 

Informatie over goederen/diensten (de winkel) 

 

Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)

 

Informatie over je gebruik van Klarna's diensten (Klarna).

 

Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna's diensten (Klarna).

 

Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)

 

Apparaat informatie (je apparaat) 

 

Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).

 

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR). 

 

 

 

Als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt (bv. van materiaal dat jij wil uploaden), dan gebeurt dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, onder a, GDPR).

 

 

 

 

Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.

 

Om klantentevredenheidsonderzoeken en marktonderzoeken te kunnen uitvoeren, via e-mail, sms, telefoon of andere communicatiekanalen.

 

 

 

Als je niet wil dat wij deze verwerking uitvoeren, neem dan contact met ons op om ons dat te laten weten. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

 

Van jou:

 

Contact- en identificatiegegevens.

 

 

 

Van andere bronnen:

 

Informatie over goederen/diensten (de winkel)

 

Informatie over je gebruik van Klarna's diensten (Klarna).

 

Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna's diensten (Klarna).

 

Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)

 

De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij een belangenafweging stelt Klarna er rechtmatig belang bij te hebben om persoonsgegevens te kunnen verwerken, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen jouw recht van bezwaar. 

 

 

 

Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

 

Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.

 

Om de netwerk- en informatiebeveiliging van Klarna's diensten te waarborgen.

 

 

 

 

Van jou:

 

Contact- en identificatiegegevens.

 

 

 

Van andere bronnen:

 

Informatie over je gebruik van Klarna's diensten (Klarna).

 

Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna's diensten (Klarna).

 

Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)

 

Apparaat informatie (je apparaat)

 

De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij een belangenafweging stelt Klarna er gerechtvaardigd belang bij te hebben om de veiligheid van het netwerk en informatie te waarborgen, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat haar belang opweegt tegen jouw recht van bezwaar. Het is ook in jouw belang als klant dat wij zorgen voor een goede informatiebeveiliging.

 

 

 

Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

 

Deze verwerking duurt zolang je van een dienst gebruik maakt.

 

Om jou als kwetsbare klant te kunnen helpen (d.w.z. als je ons contacteert voor extra steun wegens bijzondere omstandigheden). Dit betekent dat wij je speciale ondersteuning kunnen bieden, bv. wanneer je contact opneemt met de klantenservice.

 

Van jou:

 

Contact- en identificatiegegevens.

 

Gevoelige persoonsgegevens (informatie over je gezondheid). 

 

 

 

Van andere bronnen:

 

Informatie over je gebruik van Klarna's diensten (Klarna).

 

Op basis van je toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), en (artikel 9, lid 2, onder a, GDPR).

 

Wanneer je ons meedeelt dat je niet langer een kwetsbare klant bent of wanneer je je toestemming intrekt. Wij staken deze verwerking ook indien en wanneer je ons meedeelt dat je niet langer klant van Klarna wil zijn.

 

Om in staat te zijn risicoanalyses uit te voeren, fraude te voorkomen en risicobeheer uit te voeren.

 

 

 

Wij voeren de verwerking uit om je identiteit te bevestigen en om na te gaan of de door jou verstrekte gegevens correct zijn, alsook om criminele activiteiten tegen te gaan. 

 

 

 

Deze verwerking komt neer op profilering en geautomatiseerde besluitvorming. We gebruiken geautomatiseerde besluitvorming voor dit doel, om na te gaan of je een frauderisico loopt. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering en geautomatiseerde besluiten. 

 

Van jou:

 

Contact- en identificatiegegevens. 

 

Betalingsinformatie.

 

 

 

Van andere bronnen:

 

Informatie over goederen/diensten (de winkel)

 

Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus) 

 

Informatie over je gebruik van Klarna's diensten (Klarna).

 

Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna's diensten (Klarna).

 

Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)

 

Apparaat informatie (je apparaat)

 

De verwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je te sluiten (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR). 

 

 

 

Wij zijn ook wettelijk verplicht om de identiteit van onze klanten te verifiëren (artikel 6, lid 1, onder c, GDPR). (Zweedse Wet (2017:630) betreffende maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) 

 

 

 

 

Deze verwerking vindt plaats terwijl u gebruik maakt van een Klarna-dienst.

 

 

 

Als Klarna een risico heeft geïdentificeerd in de manier waarop je Klarna gebruikt, zullen wij je informatie voor dit doel blijven gebruiken en onze risicobeoordeling voortdurend bijwerken zolang er een risico op fraude bestaat. Deze verwerking duurt zo lang als wij wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

 

 

 

 

Om je persoonsgegevens te anonimiseren teneinde onze diensten en producten te verbeteren en het consumentengedrag te analyseren.

 

 

 

 

Van jou:

 

Contact- en identificatiegegevens.

 

Betalingsinformatie.

 

 

 

Van andere bronnen:

 

Informatie over goederen/diensten (de winkel)

 

Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)

 

Informatie over je gebruik van Klarna's diensten (Klarna).

 

Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna's diensten (Klarna).

 

Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)

 

Apparaat informatie (je apparaat) 

 

Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).

 

De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij deze afweging van belangen heeft Klarna bepaald een gerechtvaardigd belang te hebben zowel bij het anonimiseren van je persoonsgegevens voor productontwikkelingsdoeleinden als bij het analyseren van consumentengedrag om de dienstverlening en klantervaring te verbeteren. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht om je gegevens niet voor dit doel te laten verwerken. Het anonimiseren van jouw informatie maakt ook dat wij zo min mogelijk persoonsgegevens gebruiken.

 

 

 

Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

 

Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bijvoorbeeld om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

 

Om gegevensanalyses uit te voeren voor productontwikkeling en tests, voor de verbetering van onze risico- en kredietmodellen en voor de vormgeving van onze diensten (indien mogelijk anonimiseren wij eerst de gegevens, wat betekent dat er daarna geen persoonsgegevens meer worden verwerkt).

 

 

 

 

Van jou:

 

Contact- en identificatiegegevens.

 

Betalingsinformatie. 

 

 

 

Van andere bronnen:

 

Informatie over goederen/diensten (de winkel) 

 

Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)

 

Informatie over je gebruik van Klarna's diensten (Klarna).

 

Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna's diensten (Klarna).

 

Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)

 

Apparaat informatie (jouw apparaat)

 

Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).

 

De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen gaat Klarna ervan uit een gerechtvaardigd belang te hebben bij het uitvoeren van gegevensanalyses voor productontwikkeling en testdoeleinden. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Bovendien profiteren onze klanten van de verwerking omdat die ons helpt foutloze en duurzame diensten te leveren.

 

 

 

Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

 

Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bijvoorbeeld om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

 

Om statistieken en rapporten op te stellen voor economische analyses of analyses van betalingstrends of -volumes in bepaalde regio's of bedrijfstakken (indien mogelijk anonimiseren wij eerst de gegevens, wat betekent dat er daarna geen verwerking van persoonsgegevens meer plaatsvindt).

 

 

 

 

Van jou:

 

Contact- en identificatiegegevens.

 

Betalingsinformatie.

 

 

 

Van andere bronnen:

 

Informatie over goederen/diensten (de winkel)